سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار :

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

در صورت نیاز به نصب پرده های شیب دار ناگزیر به استفاده از این سیستم خواهیم بود. سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار به دو صورت قابل اجرا می باشند:

  • سیستم دارای کابل هدایت کننده
  • سیستم مجهز به ریلهای جانبی

 

لازم به ذکر است که با توجه به طرح مورد تأیید خریدار ، فضای مورد استفاده و زاویه شیب پرده ، هر دو سیستم و یا صرفاً یکی از آنها قابل اجرا خواهد بود. ضمناً به دلیل وجود کابل هدایت کننده و یا ریلهای جانبی از این سیستم به شرط استفاده از پارچه ضد آب ، به عنوان پرده های Outdoor نیز می توان بهره گرفت . بدیهی است که سیستم های اتوماتیک کناررو و بالارو فقط در فضاهای داخلی (Indoor) قابل اجرا خواهند بود. 

 

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

  • سیستم دارای کابل هدایت کننده

  • سیستم مجهز به ریلهای جانبی

تمامی مدل های پرده،قطعات و ادوات مربوط در فایل زیر قابل مشاهده است:

CURTAIN CATALOG