انواع ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

 

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده Royal همگی از نوعRF) Radio Frequency)  بوده که در فضاهای بسته تا ۳۰ m و در فضاهای باز تا  ۲۰۰ m فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترلها با توجه به نوع پرده ( بالا رو یا کنار رو ) ، تعداد پرده های قابل کنترل و وجود قابلیت برنامه ریزی به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند:

 

ریموت کنترل سیستم های اتوماتیک پرده

 

ردیفمدل ریموت کنترلنوع پردهتعداد کانالهاویژگی های خاص موتور
۱۱۶۰۰بالا روتک کانال سادهقابلیت کنترل یک تا ۲۰ پرده بصورت همزمان
۲۱۶۰۲بالا رو۱۵ کانالمجهز به صفحه نمایش LCD

قابلیت تعریف ۱۵ سناریوی مختلف برای پرده های متعدد

۳۱۶۰۳بالا روتک کانالمجهز به صفحه نمایش LCD

قابلیت برنامه ریزی روزانه

۴۱۶۶۰کنار روتک کانال دوبلقابلیت کنترل آستر و تور پرده بصورت مجزا
۵۱۶۶۲کنار رو۱۵ کانال دوبلمجهز به صفحه نمایش  LCD

قابلیت تعریف ۱۵ سناریوی مختلف برای آستر و تور پرده های متعدد

۶۱۶۶۳کنار روتک کانال دوبلمجهز به صفحه نمایش  LCD

قابلیت برنامه ریزی روزانه برای آستر و تور پرده بصورت مجزا

 

  • لازم به ذکر است کلیه ریموت کنترلهای معرفی شده با باتری ۳ ولت ( مدل سکه ای ) کار می کنند. ضمناً هر کانال قابلیت کنترل ۲۰ عدد پرده را بصورت همزمان دارا می باشد.

CURTAIN CATALOG

ریموت کنترل سیستم های اتوماتیک پرده

 

 

تماس بگیرید

 

 

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

 

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده Royal همگی از نوعRF) Radio Frequency)  بوده که در فضاهای بسته تا ۳۰ m و در فضاهای باز تا  ۲۰۰ m فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترلها با توجه به نوع پرده ( بالا رو یا کنار رو ) ، تعداد پرده های قابل کنترل و وجود قابلیت برنامه ریزی به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند: