• اپراتور DMP720

    اپراتور DMP720

    اپراتور DMP720  بطور کلی استفاده از اپراتور درب منحنی در ایران به این روش صورت می گیرد که ریل اپراتور درب Sliding را نورد کرده و از آن به عنوان درب منحنی استفاده می نمایند . این موضوع با توجه به پایین بودن کیفیت و دقت نورد انجام شده مشکل ساز می باشد و چنانچه…

    Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.