دسته: شیب دار

 • انواع ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

  انواع ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

  ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :   ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده Royal همگی از نوعRF) Radio Frequency)  بوده که در فضاهای بسته تا ۳۰ m و در فضاهای باز تا  ۲۰۰ m فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترلها با توجه…

  Read More

 • سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار :

  سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار :

  در صورت نیاز به نصب پرده های شیب دار ناگزیر به استفاده از این سیستم خواهیم بود. سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار به دو صورت قابل اجرا می باشند: سیستم دارای کابل هدایت کننده سیستم مجهز به ریلهای جانبی   لازم به ذکر است که با توجه به طرح مورد تأیید خریدار ، فضای…

  Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.